Vedtægter & Deklaration

Udover vedtægterne er grundejerforeningen også underlagt den gældende deklaration for området. Link til vedtægter og deklaration (pdf) nederst på siden.

§ 1   Foreningens navn

Foreningens navn er Grundejerforeningen Dalby Strandpark.

Medlemmer:
Alle nuværende og fremtidige ejere af parcellerne på Mindevej, Rugvænget, Engtoften, Bygvænget, Løvvej, Fægangsvej matrikel 18A, Pilevej, Poppelvej og Møldrupsvej med undtagelse af følgende matrikler 12AF, 12AE og 12B i Dalby by, Kirke Helsinge sogn, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen (se venligst vedlagte komplette liste over medlemmernes matrikler).

Også ejere af omliggende parceller kan optages som medlemmer, såfremt en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal vedtager dette.
Medlemmer, der sælger eller overdrager deres parcel til anden person eller konsortium er pligtig til at give bestyrelsen besked om hvem parcellen er overdraget til.

§ 2   Formål

Foreningen, der er upolitisk, er stiftet i henhold til bestemmelse i skøde. Det er foreningens formål at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere i enhver henseende, herunder administrere og vedligeholde de under foreningen hørende fællesarealer, veje, forsyningsledninger m.v. Foreningen kan uden ændringer i nærværende love tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne.

§ 3   Generalforsamlingens myndighed

Generalforsamlingen har inden for de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i foreningens anliggender.

§ 4   Generalforsamlingens indkaldelse

Den ordinære generalforsamling holdes inden den 1. juli og indkaldes ved almindeligt brev af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab, dagsorden m.v.

§ 5   Generalforsamlingens dagsorden

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorerne
4) Rettidigt indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af formand og eet bestyrelsesmedlem (ulige år)
7) Valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (lige år)
8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen (ulige år)
9) Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter (ulige år)
10) Valg af udvalg
11) Eventuelt

Alle valg gælder for to år, genvalg kan finde sted.
Forslag fra medlemmerne, eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 6   Ekstraordinær generalforsamling  indkaldelse

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom.
Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 7   Generelforsamlingens øvrige bestemmelser

På generalforsamlingen vedtages forslagene med simpel stemmeflertal.
Ved vedtagelser af for medlemmerne økonomisk byrdefulde vedtagelser kræves dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. En økonomisk byrde på kr. 300,- eller derover, falder ind under nærværende bestemmelse.
Ved ændring af vedtægterne kræves det, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.

Såfremt forslaget ikke bliver vedtaget med 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer kan der dog ske vedtagelse af vedtægtsændringerne såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer ja til vedtægtsændringen.

Såfremt dette sker, skal der inden 1 måned fra generalforsamlingen indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor et flertal af de på denne ekstraordinære generalforsamling mødte medlemmer skal stemme for, hvorefter vedtægtsændringerne er vedtaget.

§ 8   Stemmeret

Kun medlemmer har adgang til foreningens generalforsamling og møder, hvor hver parcel har 1 stemme. Eet medlem kan repræsentere eet andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Ægtefæller kan gensidigt repræsentere hinanden.
Stemmeafgivning er ikke skriftlig med mindre dette bestemmes ved almindelig stemmeflertal.
Både stemmeret, valgbarhed og ret til deltagelse i generalforsamlingen fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 9   Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med bl.a. en sekretær. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamling og bestyrelsesmøder. Bestyrelsen varetager foreningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold.
Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, såsom assistance af revisor, advokat, landinspektør eller ingeniør.
Bestyrelsen råder over foreningens midler alt i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen tagne beslutninger.
Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtigelser.
Formanden og kassereren modtager et årligt vederlag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer er fritaget for kontingent .

§ 10   Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen. Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst tre dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

§ 11   Tegningsberettigelse

Foreningen tegnes i alle anliggender af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf et skal være formanden eller kassereren.

§ 12   Bestyrelsens rådighedsomfag

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, hvoraf enten formanden eller kassereren skal være den ene.

Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær kassererens stemme afgørende.

§ 13   Regnskab/Revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne har ret og pligt til uanmeldt revision.

§ 14   Foreningens midler

Foreningens midler hensættes på bankkonto eller sparekasse, hvorfra beløb kan hæves af formanden og kassereren i forening.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2000,-.
Kassereren fører en af revisorerne autoriseret kassebog samt protokol over medlemmerne.

§ 15  Kontingent

Ved optagelse i foreningen betaler hver ny parcel et indskud på kr. 25.-. På hver generalforsamling vedtages et kontingent pr. parcel for det kommende år.

I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder uanset deres ejendommes areal og beliggenhed.

§ 17   Opkrævning

Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingenter m.v. Kontingent kan kun indbetales ved giro, som udsendes i december måned eller ved overførsel fra bank med angivelse af betalings-id (indbetaler) fra det medsendte indbetalingskort. Kontingentet skal være indbetalt senest den 31. januar.

Er kontingentet ikke indbetalt senest den 15. februar udsendes postopkrævning på beløbet med tillæg af porto.
Bliver opkrævningen ikke indløst, overgives den straks til inkasso gennem advokat. De hermed forbundne omkostninger betales af vedkommende medlem.

§ 18   Servitutter

Der må ikke på nogen parcel inden for foreningens område foretages afbrænding af affald eller lignende, der kan være til gene for andre medlemmer.

Motorplæneklippere og lignende må aldrig benyttes tidligere end kl. 8.00 og på søn- og helligdage ikke mellem kl. 11.00 og 14.00.
Græsset på parcellerne skal slås 2 gange om året, inden den 15. maj og inden den 1. august, i modsat fald lader foreningen græsset slå ved maskinstation for ejerens regning og risiko.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 19. juni 2021, Poppelvej 4-6, 4281 Gørlev.

Underskrevet af Kim Petersen, dirigent    og    Helle Henriksen, formand

Oversigt over matrikler, der er omfattet af Grundejerforeningen Dalby Strandpark:

MøldrupsvejBygvængetMindevejRugvængetEngtoftenPilevejPoppelvejLøvvejFægangsvej
12AD
12AC
12AB
12AI
12AA
12AK
12Y
12AH
12AG
12AL
12AP
12AM
12AQ
12AN
12AR
12AO
12BB
12AS
12AT
12CI
12CT
12CS
12CR
12CQ
12CP
12CO
12CN
12CM
12CL
12CK
12BM
12CA
12BX
12BØ
12BV
12BÆ
12BU
12BZ
12BT
12BY
12BS
12CH
12CE
12CG
12CD
12CF
12CC
12CB
18T
18AK
18AN
18AI
18AM
18AL
18AG
18AE
18AF
18AD
18AH
18AC
18AB
18R
18Q
18P
18S
18AA
18Ø
18Æ
18Z
18U
18Y
18X
18V
18A